VID Group  – Tư vấn và hỗ trợ các giải pháp tài chính.